گواهینامه دومین کنفرانس ملی برق صنعت

تقدیرنامه از مهندس عباسعلی خزایی مدیریت شرکت مازند فاز

رزومه های شرکت مازند فاز با مدیریت مهندس عباسعلی خزایی

کاتالوگ شرکت مازند فاز به مدیریت مهندس عباسعلی خزایی